Status prawny

Gdańska Infrastruktura  Społeczna działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gdańska Infrastruktura Społeczna jest spółką Miasta Gdańska, która została powołana
Uchwałą Nr LII/1809/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku.

Do zadań Spółki należy budowa mieszkań i budynków użyteczności publicznej.

Decyzja o powołaniu Spółki – Gdańska Infrastruktura Społeczna stała się konieczna
ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w Gdańsku.


Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 31.12.2024 r.

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl