Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację ogólnie dostępną. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Gdańskiej Infrastruktury Społecznej, sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o przepisy prawne, które nakładają obowiązek na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne i dysponujące majątkiem publicznym, udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu w formie elektronicznej. 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl