Majątek

Na dzień 31.12.2022 r. majątek Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. stanowiły:

Wartości niematerialne i prawne:
1 394 821,04 zł

Rzeczowe aktywa trwałe:
155 978 258,79 zł, w tym
· Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 23 152 778,77 zł
· Budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 131 617 084,98 zł
· Urządzenia techniczne i maszyny 43 151,64 zł
· Środki transportu 33 106,40 zł
· Inne środki trwałe 1 095,83 zł

Środki trwałe w budowie 1 131 041,17 zł

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl