Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

  1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  2. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
  3. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
  4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
  5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
  6. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
  7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
  8. Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (PKD 84.1)

Posiadane kompetencje: realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl